×

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy ABC Cotton, zwanym dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym. Złożenie zamówienia przez stronę oznacza akceptację Regulaminu Serwisu Internetowego przez Zamawiającego.

 1. Składanie zamówień
  1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego oraz informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT (numer NIP, dokładny adres, pełna nazwa firmy). Dodatkowo należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień oraz numer telefonu. Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej jest również upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
  2. Zamówienia powinny być składane zgodnie z opisem technicznym towaru zamieszczonym na stronie abccotton.pl i zawierać: gramaturę, kolor, nazwę lub kod producenta oraz specyfikację rozmiarową i ilościową.
  3. Przy zamawianiu towarów z wyprzedaży prosimy przed zamówieniem potwierdzić dostępność towaru u pracowników hurtowni.
  4. Po złożeniu zamówienia dostaną Państwo automatycznie generowane potwierdzenie. Jest to potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących zamówienia oraz danych Zamawiającego. Prosimy nie dokonywać wpłat na podstawie tego potwierdzenia.
  5. Administrator serwisu internetowego przyjmuje zamówienie do realizacji, informuje o ewentualnych brakach, proponuje alternatywne rozwiązania oraz ustala termin dostawy, ostateczną ilość kartonów do wysyłki, koszt transportu oraz kwotę końcową i warunki płatności.
  6. Zamawiający potwierdza zwrotnie warunki dostawy i płatności. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 2. Realizacja zamówień
  1. Zamówienia realizowane są w kolejności chronologicznej.
  2. Towar wysyłany jest do Zamawiającego na podstawie wpłaty zaksięgowanej na rachunku bankowym Dostawcy (nie dotyczy klientów, którzy zawarli umowę przelewową z Dostawcą).
  3. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy.
  4. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
  5. W przypadku pierwszego zamówienia Zamawiający jest zobowiązany przedstawić Dostawcy aktualny wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz decyzję o nadaniu numeru NIP i Regon.
 3. Warunki płatności
  1. Klient może wybrać formę płatności: przelew bankowy lub płatność gotówką. Dostawca zastrzega sobie ograniczanie możliwości wyboru procedur płatności, pomiędzy którymi klient może dokonywać wyboru, w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych merytorycznych kryteriów.
  2. Jeżeli wpłata o której mowa w pkt. 3.1. nie wpłynie w ciągu 7 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.
  3. Jeżeli Dostawca oferuje odroczony termin płatności, a wartość zamówienia przekracza 3.000 PLN netto, wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia. Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. Dostawca zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności na wniosek Zamawiającego i wysokość zaliczki.
  4. W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.
  5. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
  6. Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora hurtowni i w wyniku tego powstanie nadpłata – Dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni.
  7. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia połączonego z usługą znakowania ( haft lub nadruk ), bądź samej usługi znakowania, jest zaksięgowanie na rachunku bankowym Dostawcy minimum 50 % zaliczki od całej kwoty zamówienia.
 4. Warunki dostawy
  1. Dostawy są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską GLS w przypadku pojedynczych paczek i DHL w przypadku palet. Z przyczyn technicznych, nie ma możliwości korzystania z innej firmy spedycyjnej.
  2. Po nadaniu przez Dostawcę przesyłki, Zamawiający otrzyma numer listu przewozowego, dzięki któremu będzie mógł śledzić swoją przesyłkę.
   1. GLS https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek?match=51648240764&txtAction=71000
   2. DHL https://sprawdz.dhl.com.pl/
  3. Koszty transportu ponosi Zamawiający.
  4. Wysyłane kartony są oklejane taśmą firmową ABC Cotton w celu uniknięcia ingerencji w ich zawartość w trakcie transportu. Jeśli Zamawiający życzy sobie wysyłkę towaru bez takiej taśmy należy zgłosić to przy składaniu zamówienia. Za paczki wysyłane na prośbę Zamawiającego bez taśmy firmowej Dostawca nie bierze odpowiedzialności w przypadku braków towaru.
  5. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.
  6. Zamawiający może zamówić własny transport po odbiór zamówienia.
 5. Reklamacje
  1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.
  2. Ponieważ przeznaczeniem towaru jest sprzedaż na rynku odzieży reklamowej i promocyjnej nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony. Prosimy o rozważne zakupy.
  3. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze. Produkty oznakowane haftem lub nadrukiem nie podlegają reklamacji.
  4. W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą rozpatrywane.
  5. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego.
  6. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed znakowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.
  7. Zastrzega się możliwość wymiany lub zwrotu towaru wysłanego przez Dostawcę zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. O możliwości zwrotu towaru decyduje Dostawca. W każdym przypadku naliczane są wówczas koszty transportu w wysokości 15,00 PLN netto za każdy odesłany karton.
  8. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.
  2. Administratorem danych jest ABC Cotton. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, realizacji i rozliczenia zamówień składanych w sklepie internetowym abccotton.pl, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych, marketingu tradycyjnego własnych produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bądź wykonywania telefonicznych połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych w celu marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
  3. Odcienie kolorów w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień produktu.
  4. Ceny na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich netto, bez podatku VAT.
  5. Towar sprowadzany od Producenta na specjalne życzenie Klienta nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym nie jest zobowiązany każdorazowo powiadamiać Zamawiających. W związku z tym zamawiający każdorazowo dokonując zakupów automatycznie potwierdza akceptacje aktualnego na ten dzień regulaminu.
  7. Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
  8. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  9. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość pracy serwisu i straty powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.
PROSIMY O DOKONYWANIE WSZELKICH WPŁAT DOPIERO PO POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU, TERMINU DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI PRZEZ ADMINISTRATORA HURTOWNI. UWAGA! POTWIERDZENIE GENEROWANE AUTOMATYCZNIE SŁUŻY TYLKO DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.
Zamknij
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Menu

User

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się